Dom in družina admin  

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je pika na I vsake gradnje.
Zgrajen objekt pomeni, da je vseljiv in ga je možno uporabljati skladno z željami in izvedbo. Vendar potrebuje objekt za uporabo oziroma vselitev uporabno dovoljenje. To mora investitor pridobiti, postopek se začne z zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Vložiti ga mora osem dni po prejetem obvestilu s strani izvajalca del, v katerem je jasno navedeno, da so dela končano.Uporabno dovoljenje
Vlogo lahko poleg investitorja odda sam izvajalec. Naslov za vložitev dovoljenja je isti upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Pred izdajo dovoljenja je potrebno preveriti ali je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem te ali je izdelan projekt izvedbenih del. V primeru, da se ugotovi odstopanja, je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti.

Vloga za uporabno dovoljenje mora obsegati izjavo, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, navesti je potrebno številko gradbenega dovoljenja, datum izdaje, podatke o osebi, ki je projektirala, torej izvedla projekt za izvedbo del in projekt z izvedbo.dovoljenje

Vloga mora poleg teg vsebovati vse informacije o izvajalcu gradnje objekta. Upravni organ najprej pregleda ali je vloga popolna in vsebuje vse zahtevane dokumente. V primeru, da vloga vsebuje vse potrebne dokumente in je popolna, izda upravni organ sklep. V sklepu upravni organ določi datum tehničnega pregleda ter imenuje komisijo, ki bo tehnični pregled opravila. Komisijo za tehnični pregled upravni organ sestavi s predstavniki soglasodajalcev, ki so določili pogoje in dali soglasje k rešitvam za gradnjo. Ob tehničnem pregledu mora biti na vpogled projekt izvedbenih del, ki je nastal ob gradnji z vpisovanjem vseh sprememb na dan nastanka. Poleg projekta izvedbenih del mora biti na dan tehničnega pregleda na vpogled tudi gradbeni dnevnik, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, projekt za vzdrževanje in druga dokumentacija.

Vselitev v nov objekt omogoča pozitivno mnenje komisije na tehničnem pregledu in uporabno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ.

https://www.youtube.com/watch?v=a4gcOQHOdhI

Iz iste kategorije: